سیستم ترمال بریک کشویی

 

 


ترمال بریک کشویی:
در سیستم بریک کشویی،از نوعی پروفیل خاص که به صورت کشویی بوده استفاده می شود و نوع عملکرد آن به طوریست که یک لنگه فیکس شده و لنگه ی دیگر در همان جای خود به صورت کشویی روی ریل براساس نیاز مشتری از چپ به راست یا بلعکس حرکت می کند و روی لنگه فیکس قرار می گیرد.


تماس با ما