ازآنجا که سازه های پوسته ای می توانند فضای وسیعی را بپوشانند و به علاوه در آن ها به گونه ای اقتصادی از مصالح ساختمانی استفاده می شود به عنوان یکی از عالی ترین انواع سازه ها به شمار می روند.از طریق این نوع سازه می توان فضای وسیع بدون ستون طراحی نمود که توانایی طراحی بهینه ترین پلان ها را فراهم می کند.
سازه های پوسته ای سازه های نازک غشایی با سطح منحنی هستند که بارها را فقط بوسیله کشش فشار و برش به تکیه گاه منتقل می کنند.

نمونه های کارشده این نمای مدرن در ساختمان ها عبارتنداز:

1.سالن سخنرانی کرسگ kresge Auditorium

2.موزه کیمبل kimbau museum

3.رستوران لوس مانا نتیالس los manantiales

4.بررسی ترمینال فرودگاه TWA

تماس با ما