این نوع از هندریل ها در بیمارستان ها و در بخش های مختلفی از آن نصب می شود و دارای انواع مختلفی می باشد. وظیفه هندریل بیمارستانی این است که بیماران در هنگام بالا و پائین آمدن از پله ها دست خود را به آنها می گیرند و
به عنوان اهرم کاربرد دارد.

تماس با ما